21,2 triệu USD thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam

Posted by
21,2 triệu USD thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam - Ảnh 1.

Dự án sẽ được thực hành trong vòng 5 năm, tại các địa phương gồm: Thái Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai. Dự án nhằm nâng cao tài năng sống chủ quyền và hòa nhập của người khuyết tật, tạo không gian thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập; hoàn thành chế độ, luật pháp, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; cải thiện chất lượng phục vụ trị liệu và bình phục công dụng; đẩy mạnh sự tham dự của công ty và cá nhân người khuyết tật và xây đắp, giám sát, kiểm tra các chế độ và phục vụ.

Cụ thể, dự án tụ họp hỗ trợ thúc đẩy quyền của người khuyết tật ưng chuẩn xây đắp và thực hành chế độ, luật pháp, hoạt động truyền thông và điều phối các chương trình hỗ trợ người khuyết tật; hỗ trợ vn xây đắp và thực hành các kế hoạch hành động hỗ trợ các công ty, cá nhân và gia đình người khuyết tật.

Bên cạnh đó, cung cấp phục vụ trị liệu và bình phục công dụng cho người khuyết tật nhằm cải thiện các công dụng sinh hoạt hàng ngày, vận chuyển, làm việc và giao dịch, nâng cao thời cơ sống chủ quyền và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.

Dự án cũng tụ họp nâng cao năng lực cung cấp phục vụ và bình phục công dụng cho người khuyết tật; xây đắp màng lưới nhân công có trình độ và đẩy mạnh năng lực của các công ty cung cấp phục vụ cho người khuyết tật.

Tổng số vốn của dự án là 21,2 triệu USD. Trong đó, vốn ODA là 21 triệu USD, vốn đối ứng là 0,2 triệu USD.